VD har ordet

(Från Bokslutskommuniké 2023)
I januari bytte vi namn från Future Gaming Group till Fable Media Group. Det nya namnet är en naturlig följd av vårt tidigare samgående med det danska bolaget Fable Media ApS, som är den största verksamheten i den sammanslagna koncernen. Namnbytet signalerar även fullbordandet av den genomförda strategiförändringen, som innebär att koncernen numera bedriver en renodlad marknadsföringsaffär via onlinemedier.

Under det fjärde kvartalet hade Fable Media Group en nettoomsättning på 21,0 miljoner kronor, vilket var en ökning med 3 % jämfört med samma kvartal föregående år. Avvecklingen av den olönsamma verksamheten i dotterbolaget Viistek bidrar till att tillväxten i omsättning blir lägre än tidigare. Samtidigt bidrar avvecklingen positivt till vår lönsamhet.

Det fjärde kvartalet brukar vara säsongsmässigt starkt och vi hade ett mycket bra kvartal för våra kvarvarande verksamheter Fable Media och Phase One. Detta resulterade i ett rekordkvartal vad gäller vårt EBITDA-rörelseresultat, som uppgick till hela 13,8 miljoner kronor. EBITDA-marginalen var rekordhöga 66 %, till följd av låga kostnader under kvartalet. Vår strategi med fokus på intäktsdelningar med de partnerbolag vi marknadsför, istället för engångsintäkter, bär frukt. Detta eftersom spelare som värvats tidigare fortsätter att generera intäkter till koncernen över tid. Vi har även ökat antalet kunder samt etablerat oss på nya geografiska marknader för att fortsätta diversifieringen av våra intäktsströmmar.

Den höga lönsamheten har gjort att vi bedömt att avsättningen för den förväntade tilläggsköpeskillingen till säljaren av Fable Media ApS behöver ökas med 10 miljoner kronor, vilket har en motsvarande negativ effekt på vårt resultat för det fjärde kvartalet. Detta är i grunden förstås dock något positivt, då det vittnar om att den förvärvade verksamheten går bra, även om det får en negativ redovisningsmässig effekt. Det är också värt att påminna om att tilläggsköpeskillingen består av Fable Media ApS och dess dotterbolags resultat efter skatt till och med den 31 mars 2025, så den är i praktiken självfinansierad.

Den starka utvecklingen har gjort att vi kunnat fortsätta återköpa våra obligationer till rabatterat pris och under det fjärde kvartalet gjordes det största återköpet hittills. Per den 31 december 2023 uppgick det redovisade värdet för vårt obligationslån till 68,8 miljoner kronor, vilket är en minskning med hela 41 miljoner kronor jämfört med ett år tidigare.

Vi fortsätter med andra ord att visa en stark lönsamhet, vilket möjliggör en kontinuerligt minskad skuldsättning och en ökad finansiell stabilitet.

Alexander Pettersson
VD, Fable Media Group AB