Bolagsordning

Bolagsordning för Fable Media Group AB
Org.nr 556706-8720

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Fable Media Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i företag verksamma inom områdena IT, management, affiliatemarknadsföring och internetspel. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter.

§ 7 Revisor
En eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag ska väljas på årsstämma. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsavtalet.

§ 8 Bolagsstämma
Bolagsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.

§ 10 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§ 11 Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen har rätt att inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska ha möjlighet att utnyttja sin rösträtt per post inför bolagsstämman.

§ 12 Årsstämma
Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och

revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och

eventuella revisorssuppleanter.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.

§ 14 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

___________________________

Antagen vid extra bolagsstämma den 10 januari 2024